Đài Loan

Đài Loan

FOODAHOLIC TAIWAN (Hà Nội Station)
Easy Go

31/05/2024 - 05/06/2024
17.490.000 VNĐ
17.990.000 VNĐ
Taiwan: Rolling Over Clouds
The Iconic

FOODAHOLIC TAIWAN (Summer Flavour)
Easy Go

31/05/2024 - 05/06/2024
17.490.000 VNĐ
17.990.000 VNĐ
Vintage Taiwan
Easy Go

27/04/2024 - 02/05/2024
18.990.000 VNĐ
19.990.000 VNĐ
Taiwan Cherry Blossom
The Iconic

01/03/2024 - 06/03/2024
17.990.000 VNĐ
Taiwan New Year 2024
The Iconic

Quay về trang chủ